Topraklama

Topraklama yönetmeliği

Topraklama yönetmeliği esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım (AA) ve doğru akım (DA) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Topraklama uygulamaları ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ referans alınarak hazırlanır ve projelendirilir. Bu yönetmelik EN (Avrupa Standartları), HD, IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) ve VDE(Alman Standartlar Enstitüsü= gibi ulusal komitelerin standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

Elektrik şalt sahalarında alınması gereken en önemli önlemlerden biri elektrik topraklama yönetmeliği gereğince topraklama tesislerinin kurulmasıdır.

  • Elektrik tesislerini topraklamadaki amaç, üretim sırasında çalışan elemanları iş güvenliği yönetmelikleri doğrultusunda korumak,
  • Tesis içerisinde bulunan aletlerin elektrik arızalarına maruz kalmamalarını, tesiste çalışanları arıza yapmamalarını  sağlamak,
  • Elektrik enerjisinin güvenirliğini ve devamlılığını artırmaktır.

Elektrik şalt sahalarında topraklamalar ile ilgili yönetmelikler, standartlar, kuvvetli akım, topraklama yönetmeliğine uygun ve kusursuz olarak topraklama elemanları seçilerek, topraklama, toprak ölçümü ve topraklama ölçümü yapılarak topraklama raporu hazırlanır .

Topraklama çeşitleri özellikleri bakımından çeşitli farklılıklar gösterir.

  • Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama
  • Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama
  • YG ve AG Sistemlerinde  Topraklama Tesislerinin Birleştirilmesi
  • İletişim Sistemleri ve Bilgi işlem Tesisleri için Topraklama Kuralları

Başlıklar altında belirlenmiş elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği ve elektrik iç tesisat yönetmeliği aşağıda verilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan topraklama yönetmeliğine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız ve dosyayı bilgisayarınıza indiriniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete de yayınlarak yürürlüğe girmiştir.

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

       BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                             

Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1– Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Özelliklerinin farklı  olması nedeniyle, yüksek gerilimli  elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklanmasına ilişkin kurallar ayrı bölümler halinde verilmiştir.

Elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme hatları, bu Yönetmeliğin kapsamına girmez.

Bu Yönetmeliğin Ek’leri ve ilgili Türk Standartları bu Yönetmeliğin tamamlayıcı ekidir. Yönetmelikte olmayan hükümler için  EN, HD, IEC ve VDE gibi standartlar  göz önüne alınır. Çelişmeler durumunda sıralamaya göre öncelik verilir.

Herhangi bir tesisin  bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir kararsızlık ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 3- Bu Yönetmelik, yeni kurulacak tesislere ve büyük değişikliğe uğrayacak kurulu tesislere uygulanır.

Büyük değişikliğe uğramayan tesislerde bu Yönetmelik aşağıdaki koşullarda uygulanır:

-Bu değişiklik, söz konusu tesisin öteki bölümleri üzerinde ya da başka tesislerde karışıklıklar ve önemli tehlikeler oluşturursa,

-Yönetmeliğin uygulanmasının var olan tesislerde köklü değişiklikleri gerektirecek sonuçları doğurmaması koşulu ile önemli genişletme, önemli değişiklik ya da önemli onarım yapılırsa.

Bu Yönetmeliğin herhangi bir maddesinin uygulanması, yerel koşullar nedeniyle zorluklar ya da teknik gelişmeyi önleyecek durumlar ortaya çıkarırsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gerekçeli başvuru yapılması durumunda, Bakanlık yalnızca o başvuru için söz konusu maddenin uygulanmamasına izin verebilir.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir