Otomasyon

Seviye ölçümü

SEVİYE ÖLÇÜMÜ

Seviye ölçümü yapmak aslında ölçülecek nesnenin miktarını öğrenmektir. Özellikle sıvılarda miktar ölçümü hacim olarak yapılır. Hacim ölçümü ise sıvıların bulunduğu kapların fiziksel boyutları ile hesaplanabilmektedir. Taban alanı belli olan bir su kulesinde suyun yüksekliğini doğru olarak ölçebilirseniz, suyun miktarını bulabilirsiniz. İşte bu nedenlerden dolayı seviye ölçümü; sıvı miktarlarının ölçülmesinde, tanecikli katıların miktarlarının ölçülmesinde oldukça önemlidir.

Seviye ölçümünde kullanılan enstrümanları sembolize ederek çizmek, kullanılacak yöntemlere göre şema hâline getirmek, projelendirmek gerekir. Özellikle SCADA sistemlerinde çizimler yapılır. Proje aşamasında ise genellikle semboller kullanılır.

Seviye Ölçüm Yöntemleri

Seviye kontrolü uygulamalarında, birçok eski ve geleneksel metot hâlen kullanılıyor olmasına rağmen seviye ölçümüne genel bir bakış açısı oluşturmak ve farklı yöntemler olduğunu bilmek de gereklidir.

Seviye sensörleri iki ana kategoriye ayrılır.

– Noktasal seviye kontrolünde kullanılan seviye şalterleri

Seviye şalterleri genellikle temaslı enstrümanlardır ve kabın içerisindeki ürünün belirli bir noktadaki varlığının veya yokluğunun belirlenmesi için kullanılır. Nereye monte edildiklerine bağlı olarak kabın, tankın, deponun dolu, boş veya aradaki bir seviyede olduğunun sinyalini verirler. Bu tip seviye şalterlerinin bazıları, ultrasonik şalterler, kuru ve katı malzemeler için pedallı seviye şalterleri, kapasitif problar, iletken problar, hem sıvı hem katı malzemelerde kullanılan titreşim probları, yatay veya dikey olarak monte edilen tekli veya çoklu şamandıralı seviye şalterleridir.

– Sürekli tip seviye sensörleri

Temaslı veya temassız enstrümanlardır. Temaslı enstrümanların içerisinde, yük hücreleri, hidrostatik basınç sensörleri, kapasite probları, rölelerin çekilip bırakılması prensibi ile çalışan elektromekanik cihazlar, radar ve manyetostriktif (mıknatısal büzülme) prensibi ile çalışan cihazlar bulunur. Temassız sürekli seviye sensörleri ise ultrasonik, açık hava radarları, lazerli veya nükleer seviye sensörlerini içermektedir.

1

Dalma Tip Sensörler

2

Ultrasonik Sensörler

3

Kesintisiz Servo Kontrol Sensörleri

4

Kapasitif Sensörler

5

Titreşimli Sensörler

6

Şamandıralı Sensörler

7

By-pass Tip Sensörler

8

Dalma Tip Şamandıralı Sensörler

9

Ultrasonik Transmiterler

10

2 Kablolu Sensörler

11

Manyetik Şamandıralı Sensörler

12

2 Kablolu Ultrasonik Sensörler

13

Kapasitif Sensörler

14

Paslanmaz Çelik Şamandıralı Sensörler

15

Titreşimli Çatal Tip Sensörler

16

Dip Montajlı Ultrasonik Sensörler

17

Mini Manyetik Sensörler

Tablo1.1: Çeşitli seviye sensörler

Basınç ve Kuvvetle Seviye Ölçüm Yöntemleri

Sıvı içerisinde bulunan cisimler kaldırma kuvvetinin etkisi ile yukarı doğru itilirler. Bu sıvının ve daldırılan cismin yoğunluğu ile ilgilidir. Sıvı üzerinde bulunan bir şamandıra, sıvı yükseldikçe sıvı seviyesi ile birlikte yükselecektir. Şamandıraya bağlanacak bir çubuk ve çubuğun ucuna bağlanacak doğrusal hareketi, açısal harekete çevirecek bir seviye göstergesi ile kaldırma kuvvetinin etkisini ölçen bir ölçü aleti yapmış oluruz.

Saydam Borular ile Seviye Ölçümü

Temelde tanktaki sıvı seviyesini görebilmek için birleşik kaplar prensibi kullanılır. Tank kenarına monte edilen cam borudaki seviye ile tank içerisindeki malzemenin seviyesi aynı olduğundan seviye, tank dışarısından kolaylıkla izlenebilir. Bu yöntemle, sisteme herhangi bir mekanik veya elektronik müdahale olmadığından yalnızca görsel olarak seviye kontrolü yapılabilmektedir.

Yansıtıcı (Refleks) Cam

Malzemelerin çeşitli fazlarında ışığın farklı kırılması prensibine göre çalışan bir yöntemdir. Sıvılar, ışığı yuttukları için refleks camda koyu renkte, gazlar ise ışığı daha az sönüme uğrattıklarından daha açık renkte görülürler.

Diyafram

Genellikle içerisinde mıknatıs bulunan kolun, malzemenin baskısı ile içerisinde reed kontak veya micro-switch bulunan gövdeye yaklaşması sonucu alınan kontak ile malzemenin seviyesi kontrol edilir. Şamandıra prensibine benzer ancak katı malzemelerin seviye kontrolünde kullanılması avantajlıdır.

Tilt (Eğim) Şalteri

Genellikle kablolu seviye şalteri olarak anılan, cıvalı anahtar veya özel bir eğimli yol yardımıyla hareket eden bilyeli bir mekanizma ihtiva eden ve micro-switch (Minik Anahtar) yardımıyla kontak alınan seviye şalterleridir. Eğim açısına bağlı olarak alt, üst veya her iki seviye kontrolü için kullanılması mümkündür. Ekonomikliği, her türlü sıvı veya katı malzemede ve yanıcı-patlayıcı özellikli ortamlarda kullanılabilirliği nedeniyle tercih edilen bir noktasal seviye kontrol yöntemidir.

Şamandıra

Sıvı seviyesine göre paslanmaz çelik tüp boyunca hareket eden mıknatıslı şamandıra ve tüp içerisine yerleştirilmiş reed rölelerden oluşur. Şamandıra, reed röleye yaklaştığında içerisindeki mıknatısın manyetik kuvveti ile reed röle açılır veya kapanır. Reed rölelerin sıralı dizilmesiyle sürekli seviye ölçümü de yapılabilir. Tankın yanından, üstünden kolaylıkla monte edilmesi; herhangi bir kalibrasyon gerektirmemesi, ekonomikliği sayesinde kullanıcıya kolaylıklar sağlamasından en çok tercih edilen seviye ölçüm metotlarından biridir. Ancak, sıvı viskozitesinin yüksek olduğu durumlarda temassız ölçüm yöntemlerine göre zayıf kalması da bir gerçektir.

Manyetik Seviye Göstergeleri

Temel olarak sıvının kaldırma kuvvetinin kullanıldığı görüntülü ölçüm yöntemidir. Birleşik kaplar prensibi gereği, tank ile manyetik seviye göstergesi içerisindeki sıvı seviyeleri aynıdır. Gösterge gövdesi içine yerleştirilen ve her sıvının yoğunluğuna bağlı olarak kaldırma kuvvetine göre tasarlanan şamandıranın içerisindeki mıknatıs, ana gövdenin dış yüzeyine yerleştirilmiş gösterge içerisindeki mıknatıs ihtiva eden sezgi elemanlarını etkiler ve seviyenin yükselmesi veya alçalması sırasında sezgi elemanlarının sıra ile dönmesini sağlar. Sezgi elemanlarının farklı renklerde olan iki yüzü sayesinde de seviye bilgisi tank dışarısından kolaylıkla izlenebilir. Gövdenin üzerine yerleştirilen sıralı reed röleler yardımıyla sürekli seviye bilgisi analog sinyale dönüştürülebilirken yine gövde üzerine istenen noktalara yerleştirilecek reed kontaklar sayesinde noktasal seviye kontrolü de yapılabilmektedir.

Yüksek basınçlı tanklarda ve kazanlarda seviye ölçümü uygulamalarında kullanılabilecek en ekonomik ve sık rastlanan yöntemlerden biridir.

Manyetostriktif Sensörler

Cihaz, temel olarak gövde içerisine yerleştirilmiş bir manyetostriktif telden ve içerisinde mıknatıs ihtiva eden bir şamandıradan oluşmaktadır. Şamandıra, cihazın gövdesi üzerinde dikey olarak hareket eden tek oynar parçasıdır. Manyetostriktif telden geçirilen pals akımı sırasında, tel etrafında manyetik alan oluşur. Şamandıranın hareketi sırasında, şamandıranın manyetik alanının manyetostriktif telin etrafındaki manyetik alan ile etkileşimi sonucu, telde burulmadan kaynaklanan bir titreşim oluşur. Şamandıranın pozisyonu, burulmadan kaynaklanan titreşimin sensöre ulaşmasına kadar geçen zaman ile belirlenir.

Hidrostatik Basınç

Sıvı seviyesinin sürekli ölçümünde en eski ve sık kullanılan yöntemlerden biri de kabın içerisindeki sıvının tabana uyguladığı hidrostatik basıncın ölçümüdür. Tankın alt yüzeyinde bulunan sensör, hidrostatik basıncı sıvı seviyesi ile orantılı bir akım sinyaline çevirir. İçerisinde silikon yağı ve metal veya seramik diyafram ihtiva eden yarı iletken transduser, hassasiyet ve sürekliliği arttırmak için kullanılır. Daldırma tip (submersible) seviye transmitterlerinde atmosferik basınç ile kompanzasyonun sağlanması amacıyla hidrostatik basınç transmitteri kablosu içerisinde bir de hava tüpü bulunur. Hidrostatik basınç, sıvı sütununun yüksekliği ve sıvının özgül ağırlığının çarpımıdır.

Fark Basınç

Hidrostatik basınç yardımıyla seviye ölçümü ile aynı prensiptedir. Ancak kapalı tanklarda oluşan statik basıncın etkisi, fark basınç yönteminde yok edilebilmektedir.

Seviyesi ölçümü için Tank kapalı ya da atmosfere açık olabilir. Tankın içine dolan sıvı seviyesi yükseldikçe tabana artan miktarda basınç uygulamaya başlar. Teorik olarak tanktaki sıvının seviyesi yükselirken dibine yapacağı basınç, yer çekiminden dolayı oluşan sıvının kütlesinin tankın alt yüzeyine uyguladığı kuvvet diyebiliriz.

P: Sıvının tabana yaptığı basınç, kg/cm2
F: Sıvının kütlesinin tabana uyguladığı kuvvet
A: Tankın dip alanı

Sıvının tankın dibine uyguladığı basınç;

P = F / A ’dır.

Bu basıncın genel formülüdür. Burada tank dibine uygulanan kuvvetin hesaplanması gerekir.

m: kütle, özgül ağırlık x suyun hacmi : p x V’dir.
V: Hacim, taban alanı x su yüksekliği: A x h ’dir.
F: Suyun kütlesinin dibe uyguladığı kuvvet: mxg’dir.

g, 9,8kg.m/s2, ye rçekimi ivmesidir ve sabit olduğu için hesaplamalardan çıkarılmıştır. Bu nedenle elde edilen basınç birimi kg/m2 yi SI birimi Paskal’a (kg/ms2 ) çevirmek için g ile çarpmak gerekir.

Bu eşitliği formülde yerine koyarsak

P=F/A=m/A=pxV/A=px(Axh)/A=pxh bulunur.

Buradan basınç için aşağıdaki eşitlik çıkar.

P:p x h’tır.

Burada;

p: sıvının yoğunluğu
h: sıvının tank içindeki yüksekliğidir.

Örneğin sıvımız su ise ve tankın içini 8 metre doldurmuş ise tankın dibine su sütununun yaptığı basınç

P: pxh=1 gr/cm3 x 800 cm
  : 800 gr/cm2
0,8 kg/cm2 basınç yapar.

1 kg/cm2 basınç 10000 mmH2O ise
0,8 kg/cm2 basınç X

X:8000 mm H2O su basıncıdır.

Elektronik Fark Basınç Transmiteri

Proseslerde hem seviye hem de akış hızı ölçümünde kullanılır. Ölçme olarak fark basıncı parametresini kullandığı için kullanım alanı geniştir. Fark basınç ölçüm transmiteri “High Pressure” ve “Low Pressure” diye iki girişe sahiptir. Yüksek basınç, high koluna, düşük basınç ise low koluna bağlanır. İçindeki diyafram tip sensör vasıtasıyla kollarına uygulanan iki basınç arasındaki farkı alır.

P: Phigh  – P low

Bir su dolu tankta dip, basıncın en yüksek olduğu “High Pressure” yeridir. Sıvının üst kısmı, basıncın az olduğu ya da buharlaşmadan dolayı bir miktar basıncın olduğu yer ise “Low Pressure “ tarafı diye adlandırılır.

Elektronik basınç transmitteri bir tanka şekilde görüldüğü gibi monte edilir. Bir gösterge sinyalini göndererek tank içindeki seviye değişimi izlenebilir. Burada görüldüğü gibi yüksek basınç tankın içindeki suyun dibe yaptığı basınca eşittir.

Elektronik Basınç Transmiterinin Tank İçindeki Sıvı Seviyesini Ölçmek İçin Kalibre Edilmesi

Yukarıda belirttiğimiz tank, 10 metre ve içindeki de sıvı su olsun. Tankımızın suyu taşırmaması için ölçeceğimiz maksimum yükseklik 9 metre olsun.

Bu durumda kalibre edeceğimiz transmitere;

Su yokken tanktan gelen basınç: pxh=1 gr/cm3 x 0 cm
  : 0 gr / cm2

Su seviyesi 9 metre iken basınç : p x h = 1 gr/cm3 x 900 cm
   : 900 gr / cm2

Fark basınç transmitteri

LRL (Low reference Level – Zero) : 0.0 gr / cm2
URL (Upper reference Level – Span) : 900 gr / cm2 ye kalibre edilmelidir.

Fark basınç transmiterin kalibrasyonu için aşağıdaki düzenek hazırlanır.

Fark basınç transmiterin yüksek basınç girişine standart test gauge çıkışını bağlayınız. Alçak basınç girişi atmosfere açık olacaktır. Transmiter beslemesinini 24 Vdc olarak ayarlayınız. Regülatörgelecekhavabeslemesini 1,5 kg/cm2 olacak şekilde ayarlayınız.

Zero (LRL) ayarı: Regülatörden herhangi bir hava uygulanmadığında transmitter çıkışı 4 mA olmalıdır. Eğer farklı ise “Z” potu (LRL) ile 4 mA’i görecek şekilde ayarlayınız.

Span (URL) ayarı: Hava beslemesini, tankın en üst seviyesine karşılık gelecek şekilde 0,9 kg/ cm2 basıncı Transmiter high girişine uygulayınız. Transmitter çıkışı 20 mA olmalıdır. Eğer farklı ise “S” potu (URL) ile 20 mA’i görecek şekilde ayarlayınız.

Bu şekilde transmiteriniz tank seviyesini ölçmek için hazır olmuş olur. Tanka bağlandıktan sonra üzerindeki göstergeden tank seviyesi doğruca okunacaktır.

Kabarcık (Bubbler)

Basınç yöntemi ile temelde aynıdır. Basınç transmitterinin proses ile temasının istenmediği durumlarda kullanılır. Boruya verilen P hava basıncı nedeniyle borunun alt ucundan hava kabarcıkları yüzeye çıkar. Hava basıncı, sıvı hidrostatik basıncından küçük veya eşit ise kabarcıklaşma durur. Bu noktada hava basıncı hidrostatik basınca eşittir.

ELEKTRİKSEL YÖNTEMLERLE SEVİYE ÖLÇÜMÜ

Elektriksel Yöntemler

Ölçüm sırasında elektrik sinyali kullanılarak ölçme işlemi gerçekleştiren yöntemdir. Elektriksel yöntemle ölçme işlemi yapan algılayıcı tipleri aşağıda anlatılmıştır.

Isıl Kütle

Bu cihazlar, ısının sıvı içerisinde yayılımı ile havadaki yayılımını karşılaştırarak sıvının varlığını veya yokluğunu belirler. Sensör, termistor formu ile bir direnç ihtiva eder. Termistör, kendisine gerilim uygulandığında ısıtıcı gibi davranır ve aynı zamanda ısıyı algılar ve elektrik sinyaline dönüştürür. Termistör tarafından yaratılan ısı sıvı içinde yayıldığı anda switch çıkışı elde edilir.

Kapasitif Seviye Ölçer

Kapasitif seviye sensörleri genellikle radyo frekansı teknolojisini kullanır. Kap içerisindeki sıvının, granüllerin, çimento benzeri malzemelerin seviyesinin tespit edilmesi için kapasitörlerin elektriksel karakteristiklerini kullanır. Giydirilmiş veya çıplak hâldeki elektrot (prob), kapasitörün birinci iletken kısmı olarak tankın içerisine daldırılır. Tankın metal gövdesi ise diğer iletken olarak davranacaktır. Metal olmayan ve plastik tanklarda ise çift elektrotlu sistemler kullanılmalıdır ki ikinci elektrot diğer kapasitör iletkeni görevini görebilsin. Kapasitif seviye sensörü, tank içerisindeki malzemenin sensör probu boyunca hareket etmesi (artması veya azalması) sırasında meydana gelen kapasite değişimini ölçer. Bu kapasite değeri lineer bir ölçüm için de belli bir noktadaki seviye bilgisinin kontak çıkışı olarak elde edilebilmesi için de kullanılabilir.

İletkenlik Tip Seviye Şalterleri

İletkenlik tip seviye şalterleri, temel olarak düşük voltaj kaynağı ile (genellikle < 20 V) elektrik akımını iletebilen malzemelerin iletkenliği üzerine kurulmuştur. 2, 3 veya daha fazla elektrottan oluşan seviye şalteri, algılanacak sıvı seviyesine yerleştirilir. Sıvı elektrotlara ulaştığında elektrotlar ile temas eder ve elektrotlar arasındaki elektrik devresi kapanmış olur. Bu sayede switch çıkışı elde edilir. Bu tip seviye sensörleri noktasal seviye kontrolünde kullanılır. İletken ve iletken olmayan iki sıvının ara yüzeyinin seviyesinin tespitinde de kullanılabilir.

Endüktif Tip Seviye Şalterleri

Bu yöntemde manyetik alan geçirgenliği (permabilite) ölçülür. Laboratuvar çalışmalan dışında pek görülmez. Tank empedansının değişimini izlemek için pek pratik değildir, büyük miktarlarda enerji gerektirir. Öte yandan, tankın oluşturduğu sistemin sağladığı çalışma frekansının (rezonans frekansı) değişimi ile de en azından şalter olarak ölçüm yapmak mümkündür. Metal detektörlerinin de çalışma prensibi budur. Ancak seviye ölçümünde uygulanabilirliği zayıftır.

Elektromekanik Yöntemlerle Seviye Ölçümü

BU seviye ölçüm yönteminde hem mekanik hem de elektrik kullanarak ölçme yapılır.

Motorlu Seviye Şalteri

Motor ve halat ucundaki seviye ağırlığından oluşur. Gövdeye halat ile bağlanmış ağırlık, motor vasıtası ile aşağıya doğru hareket eder. Silo içerisindeki katı malzemeye temas ettiğinde ise başlangıç pozisyonuna döner. Geriye doğru sarılan halat uzunluğu, toplam uzunluktan çıkarıldığı zaman tank içerisindeki malzemenin seviyesi elde edilmiş olur. Tozdan etkilenmemesi ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi motorlu seviye şalterlerinin avantajlarıdır.

Mekanik Rotor (Pedallı Seviye Şalteri)

Rotor pedalları, en eski seviye sensörlerinden biridir. Bu sensörler, kullanımı kolay, güvenilir ve her tür kuru yığının (talaş, tahıl, bakliyat vs.) seviye ölçümünde uygulanabilirliği ile göze batar. Bu üniteler temel olarak 3-4 pedala bağlanmış şaftı çeviren küçük bir motordan oluşur. Şaft rahatlıkla dönebiliyorken malzeme ile temas yoktur. Pedallar malzeme ile temas ettiğinde şaft yavaşlar veya tamamen durur. Bu sayede, cihazın takılı olduğu noktadaki seviyeye kadar malzeme ulaşmış demektir. Daha gelişmiş modelleri, malzemenin varlığını veya yokluğunu algılamanın yanında elektrik bağlantı hatası veya elektrik kesintisi gibi durumlarda kullanıcıyı uyarır.

Titreşim Probları

Prob, sonunda bulunan piezo-elektrik elemanı kullanarak titreşir. Bu piezo-elektrik eleman belirli bir vibrasyon frekansına set edilmiştir. Probun herhangi bir malzeme ile teması hâlinde, titreşim malzeme tarafından emilir. Vibrasyondaki bu değişim sensör tarafından hissedilir ve röle çıkışına dönüştürülür. Tek çubuklu cihazlar sadece katı malzemelerde kullanılırken çift problu cihazlar hem sıvı hem de katı malzemelerde kullanılabilir. Vibrasyon probları tipik olarak deponun üst kısmına veya yan tarafına monte edilir. Elektronik seviye şalterlerinin iki önemli avantajı vardır. Birincisi, farklı malzemeler için herhangi bir kalibrasyona ihtiyaç duymamalarıdır. İkincisi ise bu probların çok düşük yoğunluklu malzemelerde bile sorunsuz çalışabilmeleridir.

Optik Yöntemlerle Seviye Ölçümü

Ölçmede ışığın kullanıldığı yöntemdir. Optik yöntemlerle seviye ölçüm çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Işıklı (Optik) Beam Breaker

Basit optik anahtarlama kullanılır. Sensördeki ışık miktarının değişimi, seviyenin bu noktada olduğunu belirtir. Bakım (özellikle temizlik) ihtiyacının fazlalığı nedeniyle seviye ölçümlerinde sık kullanılmaz. Referans ışık değişimine (kirliliğe) duyarsız ölçüm de mümkündür ancak maliyeti oldukça yüksektir. Bu ölçüm metodu seviye ölçümünden çok kirlilik ölçümü uygulamalarında daha kullanışlıdır.

Radyasyon (Nükleer)

Kaynaktan sensöre aktarılabilen tanecik sayısı (özellikle gamma izotopu), radyoaktif ışınımın geçtiği ortamın kütlesi ile ters orantılıdır. Dolayısıyla, bu yöntemde kaynak-sensör arasındaki mesafe miktarı doğrudan ölçülüp buradan seviye bulunur. Daha çok yoğunluk ölçümüne uygun olan bir yöntemdir. Seviye ölçümü için ise maliyeti oldukça yüksektir. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise seviyesi ölçülmek istenen malzemenin radyoaktif özellikli olmaması gerektiğidir.

E/M Dalga ile Seviye Ölçüm Yöntemleri

Bu tip ölçüm yönteminde ses dalgası kullanılarak ölçme işlemi gerçekleştirilir.

Ultrasonik Seviye Sensörleri

Ultrasonik seviye sensörleri, seviyenin tespit edilmesinde ses dalgalarını kullanır. Tankın üstüne yerleştirilen transduser içerisindeki piezoelektrik kristal, elektriksek sinyalleri belirli bir frekans ve sabit hızla ortam içerisinde dalgasal olarak hareket eden ses enerjisine dönüştürür. Ses dalgaları yayılır ve eko olarak transdusere geri döner. Cihaz, basitçe dalganın yayılamaya başlamasıyla, yüzeyden yansıyarak geri dönmesi arasında geçen süreyi ölçer. Bu süre, transduser ile seviyesi ölçülmek istenen malzemenin yüzeyi arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır ve malzemenin seviyesinin ölçülmesi için kullanılabilir.

Ultrasonik seviye şalterleri, özellikle düşük viskoziteli sıvıların noktasal seviye ölçümlerinde alternatif bir yöntemdir. Şalterin bir yanında bulunan çevirici kristal ile diğer taraftaki alıcı kristal arasında malzeme olup olmadığını ses dalgalarının iletimi yöntemiyle algılar.

Radar

Bu yöntem, ultrasonik prensibe oldukça benzer bir metottur. Radar (Bazen mikrodalga olarak da adlandırılır.) yönteminde, kabın üstüne yerleştirilen sensörden aşağı doğru yönlendirilmiş GHz mertebesinde yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılır. Gönderilen enerjinin seviyesi ölçülmek istenen sıvı yüzeyinden yansıyan kısmı, sensöre geri döner. Sinyalin gidip gelme süresi (Uçuş süresi olarak da adlandırılır.) seviyenin tespiti için kullanılan büyüklüktür. Non-Invasive olarak adlandırılan radar teknolojisinde herhangi bir tüp veya kablo kullanılmaz. FMCW (Frekans Modüler Sürekli Dalga) ve pulse radar iki farklı non-invasive radar teknolojisidir, invasive radar teknolojisinde dalgaya kılavuzluk edecek sensörden tankın tabanına kadar uzanan bir kablo veya çubuk kullanılır.

radar seviye transmitterleri seviye ölçümü

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir